INICI / Estudis postobligatoris: batxillerat i formació professional

Batxillerat

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d'oferir un itinerari personalitzat a l'alumnat d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys.

El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Educació. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Formació Professional

La formació professional capacita per exercir de manera qualificada diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s'organitza per famílies professionals. Els ensenyaments de la formació professional s'ordenen en:

Itineraris formatius específics, que són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària;

Programes de formació i inserció (PFI), que estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria amb l'objectiu de proporcionar-los, d'una banda, la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball;

Cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, en què també hi ha cursos d'especialització per aprofundir coneixements després d'haver cursat un cicle formatiu. Els cicles formatius tenen una durada de 2.000 hores, que s'organitzen en dos cursos acadèmics; una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Centres

Institut Antoni Pous i Argila

Codi Centre: 08040552 (escola pública)

Adreça: Av. de Roma, 260

Telèfon: 93 851 37 05

Web: http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous

- Batxillerat

- Cicles formatius de grau mitjà: Atenció a les persones en situació de dependència, Guia en el medi natural i el temps de lleure

- Cicles formatius de grau superior: Integració social, Educació infantil, Ensenyament i animació socioesportiva

- Itinerari formatiu específic: Manteniment d’instal·lacions esportives PFI-PTT: Auxiliar en hoteleria: cuina i serveis de restauració, Auxiliar en vivers i jardins.

- Servei d’assessorament i reconeixement d’aprenentatges

La Salle Manlleu

Codi Centre: 08019952 (escola concertada)

Adreça: C. Enric Delaris, 68

Telèfon: 93 850 60 64

Web: www.lasallemanlleu.cat

- Batxillerat

- Cicles formatius de grau mitjà: Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Mecanització, Sistemes microinformàtics i xarxes

- Cicles formatius de grau superior: Administració i finances, Mecatrònica industrial, Programació de la producció en fabricació mecànica, Administració de sistemes informàtics en xarxa (nou perfil professional en ciberseguretat)

- Servei d’assessorament i reconeixement d'aprenentatges.