Ajudes Programa Indústria 4.0

Convocatòria Indústria 4.0 per a la incorporació de TIC en empreses industrials de la demarcació de Barcelona. Fins el 31 de març a les 12h.

La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Pública d'ajudes pel desenvolupament de plans de Suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Industria 4.0, cofinançat per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 

Les accions del Programa Industria 4.0 són: 

     -Diagnòstic Assistit a Indústria 4.0. per fer un diagnòstic que permeti conèixer el nivell de competitivitat de l'empresa al seu entorn econòmic i de mercat, així com el seu nivell de transformació digital.  

     -Ajuts econòmics per a la implantació. Després de la seva participació a la primera fase del Programa, i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària, l'empresa podrà participar a la Fase II. Aquest Pla Personalitzat d'Implantació recollirà les característiques dels projectes a implantar, proveïdors seleccionats lliurement per l'empresa per emprendre'ls i el finançament compromesa. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’execució i justificació de la inversió realitzada. 

Els beneficiaris poden ser pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es trobin donats d'alta en el Cens de l'IAE. També hauran de desenvolupar la seva activitat en el marc del sector industrial i amb les següents activitats: 

     -Indústries extractives 

     -Indústria manufacturera 

     -Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 

     -Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 

La quantia màxima del ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 120.000,00€, el pressupost màxim elegible per empresa de 20.000€, que serà prefinançat en la seva totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima de l’ajut per empresa serà de 10.000€. Es preveu una participació estimada de 6 empreses. 

Aquests ajuts s’emmarquen en el “Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment. 

Enllaços relacionats

Comparteix