INICI / Subvencions

Ajudes a projectes culturals

Aportacions reintegrables a projectes culturals Fins el 3 d'octubre de 2024

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. 

L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió d'ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals i del món editorial, discogràfic i musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l'activitat de l'empresa i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural, amb les modalitats següents:

a) Aportació reintegrable.
b) Subvenció.

- En l'àmbit editorial, només es poden sol·licitar ajuts a projectes editorials singulars. Es consideren projectes editorials singulars les obres de luxe, de bibliòfil, les que tinguin l'edició limitada i numerada, així com les col·leccions que es comercialitzin de manera unitària i les col·leccions que es comercialitzin de manera periòdica, de manera que constitueixin un únic projecte amb distribució limitada en l'extensió i en el temps. En tots els casos, el títol individual o el conjunt de la col·lecció han de tenir un preu de venda al públic igual o superior a 100 euros.

- En el cas de projectes de l'àmbit de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), del món editorial i del discogràfic o de producció musical, només es poden sol·licitar ajuts a la producció.

- En l'àmbit musical, en el cas de projectes de festivals, cicles o concerts individuals, es poden sol·licitar ajuts a la producció i a l'explotació.

Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.

Les empreses poden sol·licitar acollir-se només a la modalitat a) de l'apartat anterior o a les dues modalitats per al mateix projecte, però no poden sol·licitar acollir-se ni ser beneficiàries únicament de la modalitat b).
Respecte a la modalitat d'aportació reintegrable, s'ha de reintegrar el 100% de l'import i no merita interessos. Respecte a la modalitat de subvenció, s'ha de retornar en funció dels ingressos obtinguts per l'explotació del projecte subvencionat.

- Cal indicar un import sol·licitat, aquest import ha de ser la suma de les dues modalitats (aportació reintegrable i subvenció)

- Els retorns de les aportacions reintegrables passen a tenir tres trams, un tram pel reintegrament de l’aportació reintegrables i dos trams pel reintegrament de la subvenció.

- Els terminis de pagament poden venir establerts per la normativa sectorial pròpia de l'empresa o entitat beneficiària de l'ajut concedit . En aquest cas, ha de complir amb els terminis de pagament que estableixi la normativa sectorial esmentada.

 

A qui va dirigit?

Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució o comercialització de béns de consum cultural en els àmbits que descriu la base específica 1.1

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE) i i que compleixin els requisits i les condicions que estableixen les bases generals i les bases específiques.

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d'interès econòmic ni tampoc les administracions públiques i els ens que en depenen.

 

Requisits:

Requisits del les persones sol·licitants

- Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada

- Tenir antiguitat mínima de 2 anys o poder demostrar que els professionals de l’empresa vinculats al projecte tenen una antiguitat mínima en activitats similars de la mateixa durada. 

- Participar a risc i perill en el projecte objecte de l’ajut.

 

Requisits dels projectes

- La despesa de producció del projecte s'ha de dur a terme en el període comprès entre l'any anterior al de concessió de l'ajut i l'últim dia hàbil del mes de juny de l'any posterior al de la concessió de l'ajut

- Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no es consideren derivats de la distribució, la comercialització o l'explotació del projecte.

- Ha d'estar establert el moment del llançament comercial, entès com la data en què el projecte comença la comercialització o l'explotació i en què, per tant, es pot adquirir o contractar efectivament al mercat, tenint en compte que el llançament s'ha de produir després del segon mes posterior al de la presentació de la sol·licitud de l'ajut, en el període que indiqui la convocatòria corresponent. No obstant això, aquest requisit no s'aplica en el cas de projectes que tinguin el llançament comercial entre el primer dia que indiqui la convocatòria corresponent respecte del llançament i els dos mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

- El pressupost acceptat del projecte ha de ser com a mínim de 20.000 euros.

Comparteix