INICI / Subvencions

Ajudes a la realització de diagnosis per empreses culturals

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural Fins el 30 de setembre

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats:

a) Diagnosi ambiental: s'entén per diagnosi ambiental l'estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d'aigua, d'energia, producció i gestió de residus, mobilitat, ), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.

b) Diagnosi d’accessibilitat: S'entén per diagnosi d’accessibilitat l’estudi genèric de les principals necessitats i dels punts forts de les empreses, entitats o dels seus projectes, en accessibilitat comunicativa, física, de continguts, d’activitats i de serveis i les seves campanyes de difusió. La diagnosi es la base dels plans o estudis d’accessibilitat de caràcter més específic, que elaboraran i planificaran les propostes de millora per adequar-se a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat i al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

Tant la diagnosi ambiental com la diagnosi d’accessibilitat s'han de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

 

A qui va dirigit?

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural sempre que l'activitat de les quals pertanyi majoritàriament a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

 

Requisits

La diagnosi ha de seguir el model establert per l'Institut Català de les Empreses Culturals, que es pot trobar al web de l'ICEC.

La diagnosi l'ha d'elaborar una empresa de consultoria externa a l'empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix a haver dut a terme com a mínim dues diagnosis de la mateixa modalitat que se sol·licita a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, sol·licituds per a ambdues modalitats, i com a màxim dues sol·licituds per modalitat, que poden referir-se o bé a l'organització de l'empresa o entitat sol·licitant i a un dels seus projectes, o bé a dos projectes de l'empresa o entitat sol·licitant. En el cas de presentar sol·licituds a ambdues modalitats, l’empresa consultora externa pot ser la mateixa, en cas d’expertesa en les dues disciplines.

La diagnosi s'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre del mateix any.

Quan l'import de la consultoria iguali o superi els 15.000,00 euros, sense incloure l'IVA, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d'empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

 

Quantia

L'import de la subvenció és del 80% del pressupost, amb una  quantia màxima de 2.200,00 euros per diagnosi.

L'import de la subvenció, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.

 

 

Comparteix