INICI / Subvencions

Ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya Fins a les 14h de l’1 d’octubre de 2024.

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Concretament cada subvenció va destinada a:

- Subvencionar projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.
- Subvencionar el manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat.
Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses industrials amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica 10, 11 o del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

L’ import de l’ajut serà de:

Fins a un màxim de 2.250.000,00 euros per projectes de reindustrialització.
Fins a un màxim de 350.000,00 euros per als projectes de manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat.

Despeses subvencionables:

Pel que fa als projectes d’inversió: L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat. Els imports d’instal·lacions, obra civil i d’altres que no siguin maquinària del procés productiu, no podran superar, amb caràcter general, el 25% del total de la inversió subvencionable.

Pel que fa al circulant: Es consideren subvencionables les despeses de circulant relatives exclusivament a activitats de producció i fabricació.

No es consideraran subvencionables les despeses d’enginyeria del projecte, despeses de consultoria del projecte, els interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments judicials, impostos indirectes, IVA inclòs, despeses de transaccions financeres, despeses de transport i empaquetatge, despeses de formació, despeses de desplaçament, manutenció i allotjament, comissions i pèrdues de canvi, i totes les despeses justificades amb factures de data fora del període d’execució. Amb caràcter general queda exclosa la compra de naus i actius immobiliaris destinats a l’activitat industrial.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a la finalització del període de justificació determinat en aquestes bases.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

Projecte de l’activitat o actuació segons el model de memòria.
Declaracions responsables annexes a la sol·licitud (G346NIND-028).
Pla de negoci, a tres anys del projecte industrial.
Document vinculant de l’oferta presentada o el document d’adquisició ja formalitzat en què constin els compromisos assumits tant d’adquisició d’actius com d’incorporació de llocs de treball.
Pressupost complet i detallat del projecte presentat.
Acreditació del finançament tancat almenys en un 50% del projecte.

Comparteix