INICI / Subvencions

Ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial

AJUTS per facilitar l'accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya- Període 2024 a 2027 Fins a les 14h del 31 de maig de 2027

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

No poden tenir la condició de persones beneficiàries: les persones físiques autònomes,  les fundacions, les associacions, les empreses industrials i de serveis a la producció amb una facturació inferior a 1.500.000 euros, amb l'excepció de les que formen part d'un grup d'empreses que sí que compleixen aquests requisits..
El termini d'execució de les actuacions subvencionables serà, amb caràcter general, el comprès entre els tres mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut i fins a un màxim de 24 mesos posteriors també a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

Tipologia de projectes subvencionables:

Pel que fa als projectes d’inversió:

L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat.

Els imports d’instal·lacions, obra civil i altres que no siguin maquinària del procés productiu, no podran superar, amb caràcter general, el 25% del total de la inversió subvencionable.

Pel que fa al circulant:

Es consideren subvencionables les despeses de circulant relatives exclusivament a activitats de producció i fabricació.

 

El Departament d'Empresa i Treball (DEMT) assumirà la garantia de fins al 49% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord amb el Conveni signat entre el DEMT i l'ICF l'1 de juny de 2023, per a inversió i circulant, amb un límit màxim equivalent al 49% de l'import formalitzat. La garantia del Departament també tindrà un límit global màxim del 25% de la suma dels imports formalitzats amb garantia del Departament (en endavant, el sostre de la garantia). Tipus d'interès: El tipus d'interès dels préstecs serà variable de l'EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

Comparteix