INICI / Subvencions

Ajuts a la multilocalització - obertura de noves filials a l’exterior

Orientació tècnica i recursos per a l’obertura de filials empresarials internacionals Fins al 16 de juliol

L’objectiu és donar suport a empreses catalanes que volen ser més competitives, mitjançant la consolidació de la seva internacionalització, creant o adquirint implantacions a l’exterior. És a dir, el projecte a finançar és la creació o adquisició d’una implantació a l’exterior, amb una participació mínima del 10% en el capital social de la mateixa, ja sigui productiva o no productiva, a qualsevol país del món.

Qui pot ser beneficiari i requisits? Empresa constituïda com a societat de responsabilitat limitada o societat anònima, amb ànim de lucre (no s’inclouen autònoms ni cooperatives ni fundacions), que tingui establiment operatiu a Catalunya i que compleixi:

• Hagi facturat en els dos darrers exercicis tancats (2022 i 2023) i que la facturació mínima de la matriu al 2023 si el projecte a finançar és una implantació a l’exterior productiva 1M€ i si és no productiva 0,5M€

• De qualsevol sector excepte la indústria de la defensa/militar

• Amb rati de solvència (actiu total sobre passiu total) igual o superior a 1,2 al 2023.

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? Es consideren subvencionables el 50% de les següents partides, durant els 12 primers mesos de la fase d’implantació, amb un màxim de 60.000 €.

• De la implantació a l’exterior: ­ Personal contractat directament a la implantació exterior. ­ Lloguers de locals de la implantació exterior (nau, oficina, servei d’oficina tipus coworking, magatzem o serveis de lloguer de magatzem compartit). ­ Assessors externs contractats directament a la implantació exterior (advocat, fiscal, comptable, estratègic).

• De l’empresa sol·licitant: ­ Auditor ROAC per la justificació de l’ajut (màxim 1.000€) contractat per la matriu.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim dos ajuts per dues implantacions a l'exterior per aquesta convocatòria.

Comparteix