INICI / Formació

Treballa't per Treballar (22h)

Objectiu

Un espai de treball i reflexió on els demandants d’ocupació, a través de la metodologia del coaching i l’acompanyament d’un coach, poden:

 • Assolir un millor coneixement d’ells mateixos, les seves fortaleses i els seus aspectes a millorar, i la seva forma de funcionar durant el procés de recerca de feina.
 • Reconèixer el seu sistema únic de creences i valors que té un efecte directe, limitant o possibilitant, sobre l’assoliment dels seus objectius.
 • Aprendre tècniques per la gestió de les emocions davant de situacions complicades dins l’àmbit professional i/o personal.
 • Definir un objectiu laboral i un pla d’acció adequat a cada participant.
 • Treballar la motivació, el poder personal i la responsabilitat, en un espai de confiança i respecte, en grup i guiats per un coach.

 

Continguts

PRESENTACIÓ I OBJECTIU LABORAL

 • Presentació dels participants i del formador/coach
 • Estructura del Coaching Integral com a eina d’anàlisi i d’intervenció
 • Patrons de funcionament davant la feina i la inserció laboral
 • Objectiu laboral: pla d’acció, evidències i passos a seguir
 • Motivació, poder personal i autoresponsabilitat


GESTIÓ DEL CANVI: CREENCES I VALORS

 • Nivells Lògics de l’aprenentatge (PNL)
 • Reconeixement de les nostres creences possibilitadores
 • Canvi de creences limitants que poden bloquejar o limitar la recerca de feina
 • El nostre sistema de valors i com ens guien en les nostres decisions


 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

 • Posicionament davant l’entrevista i pràctica d’algunes preguntes difícils o incòmodes
 • Conceptes bàsics per a una comunicació eficaç (PNL)
 • Gestió de les emocions durant el procés de recerca de feina
 • Tancament grupal 

Tutories individuals de Coaching (1 sessió per participant)
Entre 40-50 min per persona
Sessió destinada a acabar de treballar una creença limitadora o un bloqueig en el procés de recerca de feina– de forma personalitzada.
Aquesta tutoria es farà en línia entre la sessió 2 i la sessió 3.

 

IDENTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS CLAU
El mòdul inclou quatre càpsules per a acompanyar als/a les participants en la identificació del seu capital de competències, prenent com a punt de referència aquelles que són més demandades en el mercat de treball actual.

Objectiu:

Facilitar la identificació del nivell d’assoliment de les competències transversals clau:

 • Coneixent les competències transversals clau de l’ocupació objectiu.
 • Posant en joc les competències i fent anàlisi crítica per a la identificació del nivell d’assoliment.
 • Obtenint estratègies i recursos per a identificar el propi capital de competències de forma autònoma

 

Continguts

IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANDADES PEL MERCAT DE TREBALL ACTUAL

La primera part del procés d’identificació del capital de competències es realitzarà mitjançant diferents tècniques i recursos: dinàmiques grupals, jocs de rols, anàlisi de diccionaris de competències i autoavaluació. Són activitats vivencials que permeten rescatar el conjunt de capacitats, habilitats, aptituds i destreses que s’han anat acumulant al llarg de la seva vida, en qualsevol àmbit: personal,
familiar, laboral, formatiu, lúdic, etc.

Per a aquest mòdul s’han seleccionat algunes de les competències transversals més demandades en el moment actual: Adaptabilitat i versatilitat + Treball en xarxa + Organització autònoma + Compromís amb l’organització i orientació a la qualitat (responsabilitat)

 

IDENTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB L’ANÀLISI FUNCIONAL A la darrera sessió del mòdul d’identificació de competències es treballa a partir de l’anàlisi de funcions i tasques realitzades en una activitat laboral per a rescatar les competències transversals que s’han posat en joc per a la realització d’aquesta activitat.

El producte final del mòdul és un mapa (llista) de competències transversals (aquelles que s’han analitzat a les tres primeres sessions + les que han sortit en l’anàlisi funcional), amb evidències d’acompliment. Aquest primer mapa/llista es recupera en el mòdul de l’Entrevista per competències.

 

ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES
Cada vegada més empreses plantegen entrevistes de selecció per competències perquè volen trobar la persona que millor s’ajusti a les seves necessitats, la que tingui més i millors
competències, especialment les transversals. En aquesta sessió es coneixerà com són aquestes entrevistes i com preparar-se per a afrontar-les amb solvència.

Objectiu: Millorar la preparació, presentació i defensa de la candidatura en clau de competències:

• Coneixent i posant en pràctica les pautes clau per afrontar una entrevista per competències (presencial o en línia en funció de la modalitat).

 

Continguts:
• Presentació participada de l’entrevista per competències: com es diferencia de l’entrevista curricular, tipus de preguntes. 5 idees clau per afrontar-la:
- Saber fer de comercial, presentant i defensant el meu producte (el catàleg és el CV per competències)
- Aconseguir que l’entrevistador/a em vegi i que li agradi el que veu
- Saber fer autocandidatura
- Fer que l’entrevista sigui fàcil per a l’entrevistador/a
- Aconseguir que ens agradem
• Simulació d’entrevistes individuals per competències. Pràctiques:
- Role-playing: entrevistes per competències amb diferents estils i preguntes
- Autoavaluació i feedback

 

Tutories individuals – CV (1 tutoria per participant)
Entre 40-50 min. per persona:
S’ofereixen tutories individuals per a treballar l’entrevista per competències de forma
personalitzada.
Aquesta tutoria es farà en línia després del mòdul 3.

 

Docents: Anna Flo i Anna Serraima

 

Treballa't per treballar


Dates:Del 19 de novembre al 5 de desembre Horari:dimarts i dijous de 10h a 14h Adreçat a:persones en situació d'atur

Comparteix