INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 23 de febrer de 2021
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/16/2021

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2021, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2021. ORG/1/2021

3. Modificació del contracte del servei de neteja de determinades dependències municipals per major necessitat a causa del COVID. CTR/5/2021

4. Aprovació Servei d'Intervenció Socio educativa de Manlleu no residencial per infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc- SIS - Tripijoc. TBS/18/2021

5. Aprovació del Full de Ruta per a la Localització de l'Agenda 2030 a Manlleu. PES/7/2020

6. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2020. PRE/46/2020

7. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2020. TRE/30/2020

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

8. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.55 al 210 pel període comprès entre els dies 14 de gener al 10 de febrer de 2021. ASG/22/2021

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:

  • 01 del 12 de gener de 2021. ASG/3/2021
  • 02 del 16 de gener de 2021. ASG/10/2021
  • 03 del 26 de gener de 2021. ASG/17/2021
  • 04 del 02 de febrer de 2021. ASG/18/2021

10. Informació de les regidories

11. Precs i preguntes

Ajuntament

Comparteix