INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL
Data: 20 d'abril de 2021
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/49/2021
B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 19/2021. PRE/38/2021
3. Aprovació de l'estructura de costos del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària. AST/154/2021
C) PROPOSTES I MOCIONS:
-----------------------------------
D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
4. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.450 al núm. 583 pel període comprès entre els dies 15 de març al 7 d'abril de 2021. ASG/58/2021
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 09 del 09 de març de 2021. ASG/40/2021
- 10 del 16 de març de 2021. ASG/43/2021
- 11 del 23 de març de 2021. ASG/48/2021
6. Informació de les regidories
7. Precs i preguntes

211231 imatge_plens.jpg

Comparteix