INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de febrer de 2023
Hora: 19.00 h

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de febrer de 2023
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de maig celebrat ahir, 31/05/22.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/12/2023

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 06/2023. PRE/8/2023
3. Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2023, d'acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. ORG/3/2023
4. Modificació plantilla 1.2023. ORG/1/2023
5. Modificació RLT 1.2023
6. Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019, actualment vigent. ORG/4/2023
7. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2023. ASG/11/2023
8. Aprovació del Pla Local de Seguretat Viària 2023-2026. APL/816/2022
9. Adhesió al manifest del projecte transformadors equipaments 2030, responsables i educadors de la Diputació de Barcelona. ASP/47/2023
10. Modificació del contracte de neteja d'edificis LOT 2 TAC OSONA. CTR/9/2023
11. Aprovació de la revisió de la retribució del gestor del servei municipal d'aigua potable corresponent a l'anualitat 2022. ASE/194/2022
12. Rectificació de l'error detectat als acords tercer i quart de la modificació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària aprovada en el Ple de 31/05/2022 i referent al lot 1 adjudicat a Prezero España, SAU. AST/178/2022
13. Aprovar l'addenda anual corresponent a l'any 2023 per al finançament del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona en matèria d'habitatge. AST/283/2021
14. Verificació del text refós del POUM. AST/467/2022
15. Llistats morositat i PMP 2022. TRE/69/2022
16. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2022. PRE/41/2022

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
17. Moció sobre les ocupacions conflictives i deliqüencials. ASG/24/2023
18. Declaració catalana d'ajuntaments solidaris amb el poble sahrauíen commemoració del 47è aniversari de la república Àrab Saharauí democràtica. ASG/23/2023

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
19. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 34 al 239 per al període comprés entre els dies 12 de gener al 8 de febrer de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
20. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 01 de 07/01/2023. ASG/240/2022
- 02 de 14/01/2023. ASG/7/2023
- 03 de 24/01/2023. ASG/13/2023
- 04 de 31/01/2023. ASG/17/2023
21. Informació de les regidories
22. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix