Suport de l’OPE a la tramitació de sol·licitud de subvencions

Des de l’OPE seguim donant resposta al teixit empresarial de Manlleu i, en especial, pel que fa al suport a empreses, autònoms i persones treballadores a l’hora d’accedir a ajuts i subvencions per tal de fer front als efectes provocats per la pandèmia de Covid-19 al nostre país.

En aquest espai hi trobareu les noves ajudes que es van publicant i que considerem que són d’interès per les empreses i persones del municipi i del territori de proximitat.

D’altra banda, des de l’OPE assessorem i acompanyem a aquelles persones que vulguin fer el tràmit per tal que tinguin tota la documentació i puguin tirar endavant la sol·licitud sense cap entrebanc tècnic o administratiu.

Per a més informació sobre aquestes o altres ajudes, contacteu amb el servei d'OPE Empresa a través del correu electrònic empresa@manlleu.cat o bé trucant al telèfon del Lab Manlleu: 937 82 71 61.

 

 


 

Convocatòries tancades

Convocatòries obertes d'ajuts de la Cambra de Barcelona
Subvencions per a la modernització de les llibreries
Subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur.
Subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves
PROGRAMA 30 PLUS- Subvencions per a la contractació de persones
Subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació
Subvenció per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE
Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19
Subvencions per assistir a la trobada internacional amb editors i agents literaris a la Fira del llibre de Londres
Ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant.
Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn
Suport a Pimes per implementar la Intel·ligència Artificial
Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis - PRESSUPOST EXHAURIT
Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals
Ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals
Convocada la línia d'ajut a la programació de música en viu de caràcter professional
Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis
Ajuts a l'adquisició i instal·lació d'equips per millorar la gestió de purins
Programa InnoCámaras 2021
Fons de Suport a la Inversió Productiva - FAIIP
1 - 2 - 3  >

Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

 

Persones beneficiàries: Poden ser beneficiàries d'aquest ajut extraordinari les persones professionals artistes, tècniques o docents del sector les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin els requisits.

Requisits:

a) Tenir divuit anys o més.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l'any 2020.

d) Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de 20.000 euros.

e) Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s'havia compromès.

f) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

Quantia de la prestació: La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, és de 750 euros.

Termini: Des de les 9.00 hores del 3 de març fins a  les 15.00 hores del 9 de març de 2021.

Sol·licitar l'ajut

Resolució


 

Petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO

 •  Objecte: Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació  (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
 • Beneficiaris: Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu, a data 31 de gener de 2021. En concret:

- Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

- Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

- Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

 • Quantitat: Ajut de 2.000 euros per treballador amb situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.
 • Requisits: tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021. Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 •  Presentació de la sol·licitud: El tràmit per demanar l'ajut s'obrirà dilluns 15 de febrer, i es podrà fer fins el dia 22 de febrer de 2021.
 • Accés al Tràmit

Inscripció prèvia a l'ajut per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

La Generalitat de Catalunya ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.

Entre les quatre línies del programa, destaca un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO

Procediment: el tràmit consisteix en la inscripció prèvia en un registre


Àmbit d'educació en el lleure i activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

 •  Objecte: afavorir la sostenibilitat econòmica del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses a causa de la COVID-19
 •  Beneficiaris: empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.
 •  Imports:  s’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents:
  •  Entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.
  • Persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.
  • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.
 • Resolució
 • Accès al tràmit

Subvencions en l’àmbit de les activitats de parcs infantils privats i l’oci nocturn

(està pendent d'obrir-se els ajuts per a bars i restaurants i centres d'estètica en la mateixa convocatòria)

 • Convocant: Generalitat de Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)
 • Objecte: subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19
 • Imports: Parcs infantils privats: aportació única de 6.000 euros.
  Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes: 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.
 • Accés al tràmit: TRÀMIT
 • Termini: des de les 12:00 hores del 26 de novembre de 2020 fins a les 14 h del 30 de desembre
 • Més informació | Bases i resolucions

 


Ajuts extraordinaris per a persones autònomes enfront la COVID-19 ( febrer 2021)

 • Objecte: s'obre un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.
 • Beneficiaris:   Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).
 • Requisits
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
  • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
  • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Ajuts autònoms i empreses sector turístic COVID-19

 

 • Convocant: Departament d'Empresa i Coneixement | Agència Catalana de Turisme
 • Objecte: concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
 • Imports: de 2.000 a 20.000 euros, en funció del col·lectiu
 • Accés al tràmit: TRÀMIT
 • Termini: del 26 de novembre al 30 de desembre de 2020
 • Més informació: Bases de la convocatòria | Resolució

Imatges relacionades

 • subvencions autonoms.jpg